Guitar: Hiroshi Shinohara
Piano: Hatsumi Wada
Vocals: Davina Robinson