Vocals: Davina Robinson
Keyboard: Hatsumi Wada
Guitar: Hiroshi Shinohara