Vocals: Davina Robinson
Piano: Hatsumi Wada
Guitar: Hiroshi Shinohara

Open 18:30, Start 19:30
Charge ¥2,500