Guitar: Hiroshi Shinohara
Piano: Hatsumi Wada
Vocals: Davina Robinson

charge: ¥2,500